Studio graficzne Bezczelnie Perfekcyjni
druk      www      identyfikacja      kontakt
 

Regulamin sprzedaży

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z płatności drogą elektroniczną na rzecz firmy Bezczelnie Perfekcyjni, zwanej dalej Sprzedawcą
 2. Kontakt z Sprzedawcą odbywa sią™ poprzez:
  adres poczty elektronicznej: studio@bezczelnieperfekcyjni.pl;
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostą™pny w witrynie internetowej bezczelnieperfekcyjni.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Osoba korzystająca z formularza płatności elektronicznych, w dalszej części Regulaminu określana będzie mianem: Klient
 5. Formularz do płatności elektronicznych służy wyłącznie do dokonywania płatności na podstawie otrzymanej uprzednio faktury za usługi świadczone przez Bezczelnie Perfekcyjni. Faktura jest dostarczana Klientowi na podstawie zawartej wcześniej umowy, za wykonane i odebrane usługi.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące usług lub płatności elektronicznych należy zgłaszać wyłącznie poprzez kanały wyszczególnione w ninijeszym regulaminie.
 8. Sprzedawca zobowiązuje sią™ do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomią™dzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postą™powania cywilnego.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze wzglą™du na siedzibą™ Sprzedawcy.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 12. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie bą™dzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 13. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby procesu płatności elektronicznej. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bezczelnie Perfekcyjni, os. Piastów 10A/3, 47-330 Zdzieszowice. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w związku z realizacją płatności zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.). Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotom współpracującym z Bezczelnie Perfekcyjni wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji usługi.
CGTrader Digital Art Competition

Nasi klienci: